1399/10/21
آیین‌نامه اجرایی توسعه پوشش بیمه‌ای دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (2) قانون مدیریت بحران کشور در هیئت دولت تصویب شد

آیین‌نامه اجرایی توسعه پوشش بیمه‌ای دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (2) قانون مدیریت بحران کشور در هیئت دولت تصویب شد

آیین‌نامه اجرایی بند (چ) ماده 13 قانون مدیریت بحران کشور که توسط پژوهشکده سوانح طبیعی و با مشارکت متخصصین و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مرتبط تدوین شده، به عنوان نخستین آیین‌نامه ذیل قانون مدیریت بحران کشور در هیئت وزیران تصویب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان مدیریت بحران کشور، این آیین‌نامه به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت بحران کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (چ) ماده 13 قانون مدیریت بحران کشور در 14 ماده در جلسه مورخ 1399/10/17 هیئت وزیران به تصویب رسیده است.
به موجب این آیین‌نامه مذکور، بیمه مرکزی موظف است با همکاری کلیه مؤسسات بیمه­ و صندوقهای موضوع آییننامه، حداکثر تا پایان برنامه پنجساله ششم توسعه کشور، زمینه توسعه پوشش بیمه‌ای برای دستگاه های اجرایی مندرج در قانون مدیریت بحران کشور از قبیل اشاعه فرهنگ مدیریت ریسک و بیمه، تأمین زیرساخت‌های مالی، سازمانی و انسانی مورد نیاز و تهیه و تدوین محصولات بیمه ای متناسب با مدیریت ریسک سوانح و حوادث را فراهم نماید.
همچنین، کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند در سقف اعتبارات تأمین‌شده مربوطه به‌منظور ارتقای سطح تاب‌آوری خود، تمامی اموال بیمه‌پذیرشان را در برابر حوادث و سوانح، به قیمت کارشناسی نزد یکی از مؤسسات بیمه و صندوق‌ها، تحت پوشش بیمه‌ای متناسب قرار دهند.
دستگاه‌های اجرایی که اعتبارات آنها در بودجه کل کشور منظور می‌شود، موظفند اعتبارات لازم برای بیمه نمودن اموال بیمه پذیر خود را حداکثر تا پایان سه ماهه اول هر سال به منظور درج در بودجه سنواتی خود در لایحه بودجه سالیانه به سازمان مدیریت بحران کشور ارائه نمایند و سازمان مکلف است تا مراتب پس از بررسی، به همراه نظریه سازمان برای اقدام لازم، به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال شود.
همچنین دستگاه‌های اجرایی که بودجه آنها از منابع داخلی تأمین می‌گردد، از جمله شرکت‌های دولتی موظفند سه ماه قبل از پیشنهاد بودجه به مجامع عمومی یا ارکان ذی‌ربط، نحوه تأمین منابع برای بیمه اموال موضوع این آیین‌نامه را به سازمان مدیریت بحران کشور ارائه نمایند تا مراتب پس از بررسی، به همراه نظریه این سازمان به دستگاه‌های اجرایی مذکور منعکس شده و در مجامع عمومی یا ارکان ذی‌ربط با توجه به نظر سازمان مدیریت بحران کشور، مورد تصمیم‌گیری قرار گیرد.
بر اساس آیین‌نامه یادشده، سازمان مدیریت بحران کشور موظف است با همکاری بیمه مرکزی، دستگاه‌های اجرایی و سایر دستگاه‌های ذیربط، در خصوص فرهنگسازی و ارتقای سطوح شناخت عمومی دستگاههای اجرایی، نسبت به انواع مخاطرات طبیعی و انسانساخت و طراحی و ترویج محصولات بیمهای با اولویت بیمه خطرات آتشسوزی، سیل، زلزله و سایر پوشش‌های بیمه‌ای متناسب با نیاز بیمه‌گذاران اقدام نماید.
 

شناسه خبر : 3507
امتیاز شما برای این خبر: