عنوان سایت

مدیران ستادی

اسماعیل نجار
محمد فرید لطیفی
مرتضی اکبرپور
بهنام سعیدی
مهدی رحمتی نژاد
علی بختیاری
  • علی بختیاری سازمان مدیریت بحران کشور مدیرکل روابط عمومی،امور بین الملل ،بازرسی و پاسخگویی به شکایات

مدیران استانی

مهدی مهرور
سید ابوالحسم میرجلیلی
حجت علی شایانفر
قاسم قائدی
علی اصغر احمدی
علیمردان طالبی
هادی هادی نسب
ایرج رئیسیان
آرتیکاس اقبال
^

تحت نظارت وف بومی