عنوان سایت

اسناد و منابع آموزشی

ردیف
عنوان سند، دستور العمل یا بخشنامه آموزشی
 فایل پیوست
1
 اصلاحیه بخشنامه
2
 بخشنامه نظام جامع آموزش کارمندان دستگاههای اجرایی
3
پیوست شماره ا بخشنامه آموزش کارمندان دستگاههای اجرایی
4
 پیوست شماره 2 //
5
پیوست شماره 3
6
سوابق بخشنامه
7
 سوابق بخشنامه
8
دستورالعمل صلاحیت مجریان و مدرسین پیوست 10
9
بخشنامه فناوری اطلاعات پیوست9
10
فرم د مشخصات دوره های آموزش در قالب ورد
11
فرم الف
12
فرم ب
13
فرم ج
^