1397/07/21

97-07-24 دیدار نماینده مجلس شورای شهر و مدیرکل بنیاد مسکن شهرستان ساری با اسماعیل نجار به منظور بررسی راهکارهایجبران خسارت و بازسازی ناشی از سیلاب های اخیر

عکاس: مهدی قدیانی
1397/07/21

گالری تصاویر