1397/08/28

97-08-28 بازدید نجارو هیئت همراه از اقدامات مقاوم سازی و ایمنی انبار نفت ری و شمال غرب شهران در راستای مقاوم سازی شریان های حیاتی تهران (1)

عکاس: مهدی قدیانی
1397/08/28

گالری تصاویر